Ron Tonkin Kia (503) 258-5808
19335 McLoughlin Blvd Gladstone, OR 97027