Ron Tonkin Kia (503) 258-5808
19335 McLoughlin Blvd Gladstone, OR 97027
Kia Warranty


Make an offer on your New Kia Vehicle of choice!


Ron Tonkin Kia Specials